ንክትሕግዙና እትደልዩ

ን ProMosaik ናይ ቆልዑ: ክትሕግዙ እትደልዩ፡ ህያብኩም
ናብዚ ዝስዕብ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትልእኹ ትኽእሉ፡
ሕሳብ ባንክ፡
ወይ`ውን ብ ፐይፓል (Paypal):

ከም ተወሳኺ . . .
ብ ዲጂታላዊ መልክዕ መጽሓፍቲ (ብ መልክዕ ዎርድ
Word ወይ`ውን ፕዲፍ PDF) ን ሕትመትን
ምስትርጋምን ስደዱልና;
ከም ወለንተኛ ኣስተርጋሚ ብሙኻን ተሓጋገዙና;
ከም ወለንተኛ ናይ ግራፊች ክኢላ/ቀባኢ ብሙኻን
ተሓጋገዙና;
ናይ መጽሓፍ ምንባብ መደብ ምሳና ብምትሕብባር
ስርዑ;
ን ናይ ምንባብ መደባት ዝኸውን መጽሓፍቲ ስደዱልና;
ከም ኣንበብቲ ብሙኻን ድማ ደጉፉናን ተሓጋገዙናን;

[wpedon id=3634]